Romantic
Nouss Arnab

Nouss Arnab
Bahr Al Awham

Bahr Al Awham
Sikate Safar

Sikate Safar
Imra2a mmin nnar

Imra2a mmin nnar
Al akhras

Al akhras
Ah Ya Balad Ah

Ah Ya Balad Ah
Intihar sahib chouqa

Intihar sahib chouqa
Matloub 7ayaan aw mayitan

Matloub 7ayaan aw mayitan
Alkhawana

Alkhawana
Hob La Yara Achamsse

Hob La Yara Achamsse
Darrab aljidean

Darrab aljidean
Zamane Hatim Mahrane

Zamane Hatim Mahrane
Qasr Fi Al Hawaa

Qasr Fi Al Hawaa
Rajul didd alqanun

Rajul didd alqanun
Akhir alrrijal almuhtarimin

Akhir alrrijal almuhtarimin
Aqwaa mina layam

Aqwaa mina layam
 Alttaghia

Alttaghia
Foutouwate Darb Al Assal

Foutouwate Darb Al Assal
Ahwak

Ahwak
ln 'aghfir 'abadana

ln 'aghfir 'abadana
Marzuquh

Marzuquh
Hissab Assinine

Hissab Assinine
Chaytane Mine Assal

Chaytane Mine Assal
Dairate A chak

Dairate A chak
Ealamuh menaha alkhata

Ealamuh menaha alkhata
Foutouwate Al jabal

Foutouwate Al jabal